Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, Ακαδηµαϊκού Έτους 2015-2016 – ΑΔΑ: 6ΩΥΥ6-ΧΒΡ

Κύρωση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ως ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό για απασχόληση στη ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΩΥΥ6-ΧΒΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2015