Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.16/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευασµένων Σάντουιτς – ΑΔΑ: 6ΘΞΕ6-633

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας, προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (∆.16/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ) για την προµήθεια συσκευασµένων σάντουιτς, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ∆ΑΚ). Η εκτιµώµενη ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΞΕ6-633 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/11/2015