Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.10/15 της Α/Β Λάρισας, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ- ΑΔΑ: ΒΧΒΕ6-7ΝΜ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει τη διακήρυξη διενέργειας διαπραγµατεύσεων (∆.10/15) για την εκµίσθωση 74,4 στρεµµάτων ελεύθερων χώρων ΔΑΚ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΧΒΕ6-7ΝΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2015