Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 04/15 του ΚΕΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου Επιμεταλλώσεων – ΑΔΑ: ΩΕΕΠ6-ΘΒΙ

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού του συνεργείου επιμεταλλώσεων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 61.659,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΕΠ6-ΘΒΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 12/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2015