Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.12/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό (Δ.12/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής Λιανικής Πώλησης του εβδοµαδιαίου δελτίου τιµών, που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/11/2015