Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – AΔΑ: 64ΠΔ6-ΛΡΤ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική προμήθεια των ειδών, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών για τις ανάγκες της 116ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη της προμήθειας είναι ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΠΔ6-ΛΡΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2015