Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.12/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό (Δ.12/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής Λιανικής Πώλησης του εβδοµαδιαίου δελτίου τιµών, που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 48/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες – ΑΔΑ: 75ΦΤ6-ΒΟ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 180.000,00€ (ή 90.000,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 221.400,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 110.700,00€ ετησίως).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – Κτιρίων της ΔΑΥ – ΑΔΑ: ΩΔ7Ο6-ΡΡ7

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων – κτιρίων της ΔΑΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ7Ο6-ΡΡ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/15 της Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΖΕΔ6-Θ6Α

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – ΔΑΚ για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΕΔ6-Θ6Α

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.10/15 της Α/Β Λάρισας, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ- ΑΔΑ: ΒΧΒΕ6-7ΝΜ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει τη διακήρυξη διενέργειας διαπραγµατεύσεων (∆.10/15) για την εκµίσθωση 74,4 στρεµµάτων ελεύθερων χώρων ΔΑΚ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΧΒΕ6-7ΝΜ

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 16/11/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.019,721 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύµατος (UPS) – ΑΔΑ: ΩΡΚΤ6-ΟΘΙ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (Uninterrupted Power Supply Systems), όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήµατα της παρούσας, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων (19.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΚΤ6-ΟΘΙ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 44/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 70ΚΨ6-88Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία αποβλήτων), για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 1.416.192,00€ (ή 354.048,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαγειρείων – ΑΔΑ: Ω4Π26-513

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείων μονάδας (πάγκοι INOX-λάντζα επαγγελματικού τύπου).
H προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (4.558,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4Π26-513

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 22/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Διακομιστών (Servers) και Αποθηκευτικού Χώρου (Storage)- ΑΔΑ: 6ΜΘΞ6-ΞΡΑ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) διακομιστών (servers) και ενός (1) αποθηκευτικού χώρου (storage) για την λειτουργία του συστήματος MEDICO του ΔΥΣΝ “ΦΙΛΛΙΠΟΣ” του 251 ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΘΞ6-ΞΡΑ