Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 33/15 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Ανυψωτικού – ΑΔΑ: ΩΛΗΤ6-Γ0Β

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός δικόλονου ανυψωτικού ικανότητας 5 τόνων, προς κάλυψη αναγκών της, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΗΤ6-Γ0Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/10/2015