Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2015 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Υλικών – Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης. – ΑΔΑ: ΒΝΡ66-ΣΜΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2015 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Υλικών – Εκτέλεση Εργασιών για τη Στεγανοποίηση Οικίας Ανωτάτων ΑΒ Δεκελείας προς Κάλυψη Αναγκών 123 ΠΤΕ,  με λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΡ66-ΣΜΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 24/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2015