Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δ.8/15 της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαίων – ΑΔΑ: ΩΝ2Π6-9Β8

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.8/15) µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ελαίων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 17/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2015