Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας – ΑΔΑ: ΩΕ0Γ6-ΙΔΧ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/09/2015