Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 15/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Εργολάβου Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΟΘΗ6-ΧΧΒ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 15/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Εργολάβου Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΘΗ6-ΧΧΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/09/2015