Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 39/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαριότητας – AΔΑ: Ω9ΕΞ6-ΝΡΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαριότητας Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 7.220.341,44 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία], και 8.881.019,97 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2015