Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 47/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης – ΑΔΑ: 7ΩΥΔ6-ΑΜΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.21/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια ειδών εξάρτυσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 168.264,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τροποποίηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ

Απόφαση Τροποποίησης Παραρτήματος «Α» Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ), ως προς τον Πίνακα των προς προμήθεια ειδών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών κυλικείου ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (42.822,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/15 του 251ΓΝΑ, για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙP

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α) του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (59.999,50 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙΡ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2015 ΣΤ’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 6ΞΜΡ6-Β2Θ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2015 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1992 έως και 2017 (γεννηµένοι το 1971 έως και το 1996), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Ιουλίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015.
β. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων της παραγράφου 1 α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΜΡ6-Β2Θ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υπερηχοτομογραφικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: Ψ93Α6-2Λ9

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος, για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Υπερήχων Κοιλίας του 251 ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και πενήντα εννέα λεπτών (58.536,59€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ93Α6-2Λ9

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 33/15 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Ανυψωτικού – ΑΔΑ: ΩΛΗΤ6-Γ0Β

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός δικόλονου ανυψωτικού ικανότητας 5 τόνων, προς κάλυψη αναγκών της, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΗΤ6-Γ0Β

Διακήρυξη Πρόχειρων Επαναληπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 76-84/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει:
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 76/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων PEGFILGRASTIM PF SYR 6MG/0,6/ML, PARECOXIB INJ.SOL 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΥΡ6-Ω1Ι
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 77/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OLISTIMETHATE SODIUM SOL.INF 1.000.000IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΘΤ6-ΜΕΚ
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 78/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος THYROTROPIN ALFA INJ.SOL 0,9MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΘΑ6-ΗΞΒ
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 79/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMATINIB MESILATE TAB 400MG, IMATINIB MESILATE TAB 100MG, EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJ. SOL 50MG/VIAL και CYTARABINE INJ. SOL 500MG/15ML για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5386-5Λ7
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 80/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DAPTOMYCIN SOL.INF 350MG/VIAL, DAPTOMYCIN SOL.INF 500MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΟΓ6-0ΕΔ
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 81/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TIGECYCLINE SOL.INF 50MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73Υ16-62Λ
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 82/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE SOL.INF 400MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤ6Α6-Π06
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 83/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων PALONOSETRON INJ.SOL 250MC, ESOMEPRAZOLE SODIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΟΔ6-ΔΝ6
Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 84/2015, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DARBEPOETIN ALFA INJ.SOL 100MCG, NILOTINIB CAP 200MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΣΙ6-ΔΛ6
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2015 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Υλικών – Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης. – ΑΔΑ: ΒΝΡ66-ΣΜΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2015 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Υλικών – Εκτέλεση Εργασιών για τη Στεγανοποίηση Οικίας Ανωτάτων ΑΒ Δεκελείας προς Κάλυψη Αναγκών 123 ΠΤΕ,  με λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΡ66-ΣΜΝ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 86/2015 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΒΜ6Σ6-ΗΘ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε
ευρώ, για την Προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων i) ALBUMIN HUMAN SOL.INF. 20%BTx100ML & ii) ALBUMIN HUMAN SOL.INF. 20%BTx50ML του 251 ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα λεπτών (59.274,50 €) συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΜ6Σ6-ΗΘ5