Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 19/15 του 251ΓΝΑ, για την Παραμετροποίηση – Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Medico – AΔΑ: Ω1ΝΕ6-34Ι

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμετροποίηση – επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Medico του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΝΕ6-34Ι

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για τη Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων, συνολικής δαπάνης 96.430,00 €.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Καυσίμου – ΑΔΑ: ΩΧ3Θ6-Φ9Ρ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια “Καυσίμου AVGAS 100LL” προς κάλυψη αναγκών κλιμακίου αεροπυρόσβεσης στη νήσο Κέρκυρα, και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 177.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ, για μια τετραετία (44.250,00 € ετησίως).

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 112 ΠΜ, για το έργο "Φωτισμός Οδικού Δικτύου ΟΣΕΑΑΥ" – ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕΑΑΥ» με προϋπολογισμό 36.900,00€ ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/15 του ΤΑΑ, για την Εκμίσθωση Καλλιεργητικής Έκτασης – ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Το Ταμείο Αεροπορικής Αμύνης (ΤΑΑ) μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του προκηρυχθέντος Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, που είχε ορισθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2015, για την εκμίσθωση ακινήτου προς καλλιέργεια έκτασης εβδομήντα εννέα (79) στρεμμάτων στη θέση «Καταράχι» Πύργου Ηλείας, ιδιοκτησίας ΤΑΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 67/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Ανταλλακτικών/Υλικών Κλίνης CLINITRON – AΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή των ειδών σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – ανταλλακτικών/υλικών κλίνης CLINITRON. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (20.380,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 65/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Ραμμάτων Χειρουργείου – AΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ραμμάτων σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – ραμμάτων χειρουργείου του 251 ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (59.899,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 30/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE – AΔΑ: ΒΧΧ06-Ν0Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.17/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εκατόν είκοσι ενός (121) τεμαχίων του υλικού με περιγραφή BLADE (NSN:2840200026134, P/N 3118204-01 CAGE CODE 00198, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:PRATT & WHITNEY CANADA) ή ισοδύναμο αυτού, για την κάλυψη απαιτήσεων FARM OUT των ενταγμένων Α/Κ του Α/Φ CL-415 στην ΕΑΒ ΑΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2015 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2015, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ