Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών – ΑΔΑ: 69ΦΨ6-7ΚΟ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινου Χρώματος) που Προορίζονται για Αποστείρωση για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΦΨ6-7ΚΟ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου 3ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: ΒΜ8Ρ6-Γ3Ι

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου 3ου επαναληπτικού διαγωνισμού της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Λεσχών 115ΠΜ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 29/2015).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΜ8Ρ6-Γ3Ι

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμό 18/15 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL – ΑΔΑ: ΩΑΕΘ6-12Α

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμό 18/15 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΕΘ6-12Α

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 47/15 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla – AΔΑ: 7ΤΝ76-ΥΤΖ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη συντήρηση με ανταλλακτικά του μαγνητικού τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00 €).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΝ76-ΥΤΖ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Πέντε Συσκευών Απινιδωτών – AΔΑ: Ψ72Π6-Τ4Κ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια πέντε (5) συσκευών απινιδωτών του ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του 251ΓΝΑ.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ72Π6-Τ4Κ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 28/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – AΔΑ: 7ΡΟ46-ΝΘΞ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια ειδών ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 367.222,65 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου – ΑΔΑ : 7ΗΚ36-421

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΚ36-421

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 29/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ: Ω6ΡΟ6-1ΣΙ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού ΔE. 29/15 της ΥΠ/ΠΑ μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ και του Στρατοπέδου Σούτσου.

Διακήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 22/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: 74ΒΚ6-ΝΙΔ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια στρατιωτικών σκύλων (φρούρησης, εντοπισμού – ανίχνευσης, αναπαραγωγής) και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 237.000,00 ευρώ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 33/15, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων – ΑΔΑ:7ΦΖ66-9ΡΚ

H Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ Ανακοινώνει τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 33/15 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια «Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο» με δικαίωμα προαίρεσης (option) ενός (1) επιπλέον οχήματος».